G108-1&G130-1 Greek Mercenary Hoplite with donkey. First half of IV c. BC.